I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania Zgłoszeń online na Warsztat oraz warunki udziału w Warsztacie.
2. Dokonując Zgłoszenia online Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego w zakresie zawarcia Umowy z Usługodawcą oraz zapoznał się z treścią Regulaminu i dokonuje akceptacji jego treści.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy. Na żądanie Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
4. Szczegółowe informacje przeznaczone dla Zgłaszającego będącego Konsumentem oraz zasady i warunki dokonywania przez niego Zgłoszeń online na Warsztat oraz warunki udziału w Warsztacie uregulowane zostały w pkt 9

II. DEFINICJE

1. Usługodawca – proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, dokonująca w imieniu Zgłaszającego Zgłoszenia online. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Zgłaszający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę z Usługodawcą w ramach swej działalności zawodowej lub gospodarczej albo Konsument zobowiązani do uiszczenia wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu uczestnictwa określonych osób w Warsztacie.
4. Konsument – Zgłaszający będący osobą fizyczną dokonującą zawierającą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Warsztat – szkolenie w formie online organizowane przez Usługodawcę w terminie określonym na/w stronie https://warsztaty.braveconferences.pl/
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
6. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy znajdujący się pod adresem internetowym https://warsztaty.braveconferences.pl/ umożliwiający Użytkownikowi dokonanie Zgłoszenia online.
7. Formularz – formularz dostępny dla Użytkownika w Serwisie, umożliwiający dokonanie Zgłoszenia online na Konferencję.
8. Zgłoszenie online – wypełnienie Formularza, a następnie przesłanie go do Usługodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
9. Umowa – umowa zawierana na odległość, dotycząca udziału w Warsztatach osób wskazanych przez Zgłaszającego, zawarta na czas określony, tj. do dnia zakończenia Warsztatów.
10. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (teks jedn. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

III. INFORMACJE TECHNICZNE

1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
3. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Usługodawca wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych podanych przez Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

IV. KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTACIE

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztacie określony jest stronie https://warsztaty.braveconferences.pl/
2. Usługodawca może wprowadzić kody promocyjne uprawniające do uzyskania obniżki kosztu udziału w Warsztacie. Ewentualne promocje nie łączą się.

V. WARUNKI UDZIAŁU W WARSZTACIE

1. W celu udziału w Warsztacie niezbędne jest zawarcie Umowy pomiędzy Zgłaszającym a Usługodawcą oraz uiszczenie wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
2. Zawarcie Umowy następuje poprzez (1) wypełnienie przez Użytkownika w imieniu Zgłaszającego Formularza (2) akceptację treści Regulaminu oraz (3) przesłanie Zgłoszenia online do Usługodawcy w wyniku wybrania przycisku „Zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach z obowiązkiem zapłaty” umieszczonego na końcu Formularza.
3. Przed wysłaniem Zgłoszenia online poprzez kliknięcie w przycisk „Zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili przerwać Zgłoszenie online poprzez opuszczenie Serwisu. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy.
4. W Formularzu niezbędne jest podanie:
a. danych Zgłaszającego;
b. wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz jego adresu email;
c. danych osobowych uczestników Warsztatu: imię, nazwisko, stanowisko, firma/organizacja reprezentowana przez uczestnika podczas Konferencji, bezpośredni telefon oraz bezpośredni adres email.
5. Użytkownik zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest to niezbędne w celu realizacji Umowy. Nie ma możliwości dokonania Zgłoszenia online anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
6. Po wypełnieniu Formularza, w celu dokonania Zgłoszenia online, Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu.
7. Wysłanie Zgłoszenia online dokonuje się poprzez wybranie przycisku oznaczonego „Zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach z obowiązkiem zapłaty”. Po kliknięciu w ten przycisk powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za uczestnictwo w Konferencji.
8. Po wysłaniu Zgłoszenia online na adres email Użytkownika zostanie automatycznie wysłana wiadomość email potwierdzająca dokonanie Zgłoszenia online.
9. Po wypełnieniu Formularza na wskazane przez Użytkownika adresy email uczestników Warsztatu zostanie przesłana informacja dotycząca ich zgłoszenia na Warsztat.
10. Zgłoszenie online za pośrednictwem Serwisu możliwe jest do dnia, w którym odbywa się Warsztat.
11. Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania Zgłoszeń online bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności w przypadku wyczerpania maksymalnej liczby miejsc.
12. Po odnotowaniu przez Usługodawcę wpłaty należnego wynagrodzenia na wskazane przez Zgłaszającego adresy email Uczestników przesłany zostanie link umożliwiający udział w Warsztatach. W Warsztatach może brać udział wyłącznie osoba zgłoszona jako uczestnik Warsztatów, a link do Warsztatu nie może być udostępniany osobom trzecim.
13. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zgłaszający dokonuje płatności na podstawie faktury pro forma bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę Zgłaszający będzie mógł dokonać płatności w formie online poprzez system PayU.
2. W przypadku wyboru płatności na podstawie faktury pro forma:
1) W ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy zostanie wystawiona faktura pro forma i wysłana na podany w zgłoszeniu adres email.
2) Zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu udziału w Warsztacie należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma. W przypadku Zgłoszenia online na Warsztat w terminie krótszym niż 7 dni poprzedzających Warsztat, wpłaty należy dokonać w terminie określonym na fakturze pro forma.
3) Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany na fakturze pro forma.
3. W przypadku wyboru płatności online poprzez system PayU:
1) Po wybraniu przycisku „Zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach z obowiązkiem zapłaty” Zgłaszający zostanie przekierowany automatycznie do systemu płatności PayU. Zgłaszający winien postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na portalu PayU.
2) Faktura zostanie wystawiona w terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego i wysłana na podany w zgłoszeniu adres email.
3) W przypadku braku dokonania zapłaty online poprzez system PayU, pomimo wybrania takiej formy płatności, zostanie wystawiona faktura pro forma i wysłana na podany w zgłoszeniu adres email. Zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu udziału w Warsztacie należy wówczas dokonać w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma. W przypadku Zgłoszenia online na Konferencję w terminie krótszym niż 7 dni poprzedzających Warsztaty, wpłaty należy dokonać w terminie określonym na fakturze pro forma. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany na fakturze pro forma.
4. Zgłaszający niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTACIE

1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Warsztacie, z tym że rezygnacja w terminie krótszym niż na 14 dni przed datą Wydarzenia, następuje za zapłatą opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% kosztu brutto uczestnictwa w Warsztacie osoby, której rezygnacja dotyczy. W przypadku Konsumentów ww. opłata manipulacyjna jest należna, gdy rezygnacja następuje po upływie terminu do odstąpienia, o którym mowa w pkt IX Regulaminu, o ile upływa on później niż wskazany w pierwszym zdaniu termin 14 dni.
Rezygnację składa się poprzez wysłanie informacji email na adres: anna.banas@braveconferences.pl pod rygorem nieważności.
2. W przypadku wyboru formy płatności na podstawie faktury pro forma brak wpłaty wynagrodzenia nie stanowi rezygnacji z udziału w Warsztacie, a Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z Umowy.
3. W przypadku braku uczestnictwa w Warsztacie lub braku rezygnacji z udziału w Warsztacie w terminie wskazanym w Regulaminie, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z Umowy.
4. W przypadku zmiany terminu odbywania się Warsztatu, Usługodawca informuje o tym Zgłaszającego, przedstawiając możliwość rezygnacji z udziału w Warsztatach lub udziału w Warsztatach w innym terminie. Zgłaszający zobowiązany jest podjąć decyzję w powyższym zakresie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Brak reakcji Zgłaszającego rozumiany jest jako akceptacja zmienionego terminu odbywania się Warsztatów W przypadku rezygnacji Zgłaszającego z udziału w Warsztatach, zwrot środków dokonywany jest w formie vouchera o wartości równej wysokości uiszczonego wynagrodzenia za uczestnictwo w Warsztatach na inne wydarzenia/warsztaty/konferencje organizowane przez Usługodawcę. Voucher powinien być wykorzystany na wydarzenia organizowane w roku 2020. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie wskazanym powyżej voucher wygasa.

VIII. REKLAMACJE

1. Zgłaszający oraz Użytkownik uprawnieni są do złożenia reklamacji związanych z naruszeniem ich praw w związku ze Zgłoszeniem online.
2. Reklamacje należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: proMotion sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków z dopiskiem „Brave” lub w formie elektronicznej na adres: ibckrk@braveconferences.pl.
3. Składając reklamację należy podać Usługodawcy: imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, swoje żądanie.
4. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Usługodawcę.
5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

IX. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DLA ZGŁASZAJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
PRAWO DO OSTĄPIENIA

1. Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od Umowy, powinien poinformować́ Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres email: anna.banas@braveconferences.pl Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy wszystkie uiszczone przez Konsumenta płatności zostaną zwrócone, niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
3. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od zawartej Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Umowę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, oraz IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14 (dalej łącznie „Współadministratorzy’), email do Współadministratorów: ibckrk@braveconferences.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta Umowa, a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów w postaci zapewnienia udziału w Konferencji oraz marketing usług Współadministratorów i podmiotów wchodzących w skład grupy Heritage Poland Group, w tym konferencji organizowanych pod marką brave. Celem przetwarzania jest realizacja Umowy oraz zapewnienie efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną marketing usług świadczonych pod marką brave będzie prowadzony również w tej formie.
3. Podanie danych osobowych Zgłaszającego i uczestników Konferencji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy. W przypadku braku podania danych osobowych zawarcie Umowy nie jest możliwe.
4. Dane osobowe podane w Formularzu mogą być udostępnione zaufanym partnerom Warsztatu, uczestnikom Warsztatów i podwykonawcom Współadministratorów, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi płatności, marketingu. W przypadku takiej konieczności dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również udostępnione innym spółkom z grupy IBC.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej Umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych interesów lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany programu Warsztatu, terminu odbywania się Warsztatu, a także odwołania Warsztatu bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podanym przez Usługodawcę.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania Zgłoszeń online na Webinar oraz warunki udziału w Webinarze.
2. Dokonując Zgłoszenia online Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego w zakresie zawarcia Umowy z Usługodawcą oraz zapoznał się z treścią Regulaminu i dokonuje akceptacji jego treści.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy. Na żądanie Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
4. Szczegółowe informacje przeznaczone dla Zgłaszającego będącego Konsumentem oraz zasady i warunki dokonywania przez niego Zgłoszeń online na Webinar oraz warunki udziału w Webinarze uregulowane zostały w pkt 9

II. DEFINICJE

1. Usługodawca – proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, dokonująca w imieniu Zgłaszającego Zgłoszenia online. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Zgłaszający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę z Usługodawcą w ramach swej działalności zawodowej lub gospodarczej albo Konsument zobowiązani do uiszczenia wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu uczestnictwa określonych osób w Webinarze.
4. Konsument – Zgłaszający będący osobą fizyczną dokonującą zawierającą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Webinar – szkolenie w formie online organizowane przez Usługodawcę w terminie określonym na stronie https://warsztaty.braveconferences.pl/webinary/
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
6. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy znajdujący się pod adresem internetowym
https://warsztaty.braveconferences.pl/webinary/ umożliwiający Użytkownikowi dokonanie Zgłoszenia online.
7. Formularz – formularz dostępny dla Użytkownika w Serwisie, umożliwiający dokonanie Zgłoszenia online na Konferencję.
8. Zgłoszenie online – wypełnienie Formularza, a następnie przesłanie go do Usługodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
9. Umowa – umowa zawierana na odległość, dotycząca udziału w Webinarach osób wskazanych przez Zgłaszającego, zawarta na czas określony, tj. do dnia zakończenia Webinarów.
10. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (teks jedn. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

III. INFORMACJE TECHNICZNE

1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
3. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Usługodawca wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych podanych przez Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

IV. KOSZT UCZESTNICTWA W WEBINARZE

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Webinarze określony jest stronie https://warsztaty.braveconferences.pl/webinary/
2. Usługodawca może wprowadzić kody promocyjne uprawniające do uzyskania obniżki kosztu udziału w Webinarze. Ewentualne promocje nie łączą się.

V. WARUNKI UDZIAŁU W WEBINARZE

1. W celu udziału w Webinarze niezbędne jest zawarcie Umowy pomiędzy Zgłaszającym a Usługodawcą oraz uiszczenie wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
2. Zawarcie Umowy następuje poprzez (1) wypełnienie przez Użytkownika w imieniu Zgłaszającego Formularza (2) akceptację treści Regulaminu oraz (3) przesłanie Zgłoszenia online do Usługodawcy w wyniku wybrania przycisku „Zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach z obowiązkiem zapłaty” umieszczonego na końcu Formularza.
3. Przed wysłaniem Zgłoszenia online poprzez kliknięcie w przycisk „Zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili przerwać Zgłoszenie online poprzez opuszczenie Serwisu. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy.
4. W Formularzu niezbędne jest podanie:
a. danych Zgłaszającego;
b. wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz jego adresu email;
c. danych osobowych uczestników Webinaru: imię, nazwisko, stanowisko, firma/organizacja reprezentowana przez uczestnika podczas Konferencji, bezpośredni telefon oraz bezpośredni adres email.
5. Użytkownik zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest to niezbędne w celu realizacji Umowy. Nie ma możliwości dokonania Zgłoszenia online anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
6. Po wypełnieniu Formularza, w celu dokonania Zgłoszenia online, Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu.
7. Wysłanie Zgłoszenia online dokonuje się poprzez wybranie przycisku oznaczonego „Zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach z obowiązkiem zapłaty”. Po kliknięciu w ten przycisk powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za uczestnictwo w Konferencji.
8. Po wysłaniu Zgłoszenia online na adres email Użytkownika zostanie automatycznie wysłana wiadomość email potwierdzająca dokonanie Zgłoszenia online.
9. Po wypełnieniu Formularza na wskazane przez Użytkownika adresy email uczestników Webinaru zostanie przesłana informacja dotycząca ich zgłoszenia na Webinar.
10. Zgłoszenie online za pośrednictwem Serwisu możliwe jest do dnia, w którym odbywa się Webinar.
11. Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania Zgłoszeń online bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności w przypadku wyczerpania maksymalnej liczby miejsc.
12. Po odnotowaniu przez Usługodawcę wpłaty należnego wynagrodzenia na wskazane przez Zgłaszającego adresy email Uczestników przesłany zostanie link umożliwiający udział w Webinarach. W Webinarach może brać udział wyłącznie osoba zgłoszona jako uczestnik Webinarów, a link do Webinaru nie może być udostępniany osobom trzecim.
13. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zgłaszający dokonuje płatności na podstawie faktury pro forma bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę Zgłaszający będzie mógł dokonać płatności w formie online poprzez system PayU.
2. W przypadku wyboru płatności na podstawie faktury pro forma:
1) W ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy zostanie wystawiona faktura pro forma i wysłana na podany w zgłoszeniu adres email.
2) Zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu udziału w Webinarze należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma. W przypadku Zgłoszenia online na Webinar w terminie krótszym niż 7 dni poprzedzających Webinar, wpłaty należy dokonać w terminie określonym na fakturze pro forma.
3) Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany na fakturze pro forma.
3. W przypadku wyboru płatności online poprzez system PayU:
1) Po wybraniu przycisku „Zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach z obowiązkiem zapłaty” Zgłaszający zostanie przekierowany automatycznie do systemu płatności PayU. Zgłaszający winien postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na portalu PayU.
2) Faktura zostanie wystawiona w terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego i wysłana na podany w zgłoszeniu adres email.
3) W przypadku braku dokonania zapłaty online poprzez system PayU, pomimo wybrania takiej formy płatności, zostanie wystawiona faktura pro forma i wysłana na podany w zgłoszeniu adres email. Zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu udziału w Webinarze należy wówczas dokonać w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma. W przypadku Zgłoszenia online na Konferencję w terminie krótszym niż 7 dni poprzedzających Webinary, wpłaty należy dokonać w terminie określonym na fakturze pro forma. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany na fakturze pro forma.
4. Zgłaszający niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WEBINARZE

1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Webinarze, z tym że rezygnacja w terminie krótszym niż na 14 dni przed datą Wydarzenia, następuje za zapłatą opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% kosztu brutto uczestnictwa w Webinarze osoby, której rezygnacja dotyczy. W przypadku Konsumentów ww. opłata manipulacyjna jest należna, gdy rezygnacja następuje po upływie terminu do odstąpienia, o którym mowa w pkt IX Regulaminu, o ile upływa on później niż wskazany w pierwszym zdaniu termin 14 dni.
Rezygnację składa się poprzez wysłanie informacji email na adres: anna.banas@braveconferences.pl pod rygorem nieważności.
2. W przypadku wyboru formy płatności na podstawie faktury pro forma brak wpłaty wynagrodzenia nie stanowi rezygnacji z udziału w Webinarze, a Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z Umowy.
3. W przypadku braku uczestnictwa w Webinarze lub braku rezygnacji z udziału w Webinarze w terminie wskazanym w Regulaminie, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z Umowy.
4. W przypadku zmiany terminu odbywania się Webinaru, Usługodawca informuje o tym Zgłaszającego, przedstawiając możliwość rezygnacji z udziału w Webinarach lub udziału w Webinarach w innym terminie. Zgłaszający zobowiązany jest podjąć decyzję w powyższym zakresie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Brak reakcji Zgłaszającego rozumiany jest jako akceptacja zmienionego terminu odbywania się Webinarów W przypadku rezygnacji Zgłaszającego z udziału w Webinarach, zwrot środków dokonywany jest w formie vouchera o wartości równej wysokości uiszczonego wynagrodzenia za uczestnictwo w Webinarach na inne wydarzenia/Webinary/konferencje organizowane przez Usługodawcę. Voucher powinien być wykorzystany na wydarzenia organizowane w roku 2020. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie wskazanym powyżej voucher wygasa.

VIII. REKLAMACJE

1. Zgłaszający oraz Użytkownik uprawnieni są do złożenia reklamacji związanych z naruszeniem ich praw w związku ze Zgłoszeniem online.
2. Reklamacje należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: proMotion sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków z dopiskiem „Brave” lub w formie elektronicznej na adres: ibckrk@braveconferences.pl.
3. Składając reklamację należy podać Usługodawcy: imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, swoje żądanie.
4. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Usługodawcę.
5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

IX. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DLA ZGŁASZAJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
PRAWO DO OSTĄPIENIA

1. Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od Umowy, powinien poinformować́ Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres email: anna.banas@braveconferences.pl Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem , jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy wszystkie uiszczone przez Konsumenta płatności zostaną zwrócone, niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
3. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od zawartej Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Umowę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, oraz IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14 (dalej łącznie „Współadministratorzy’), email do Współadministratorów: ibckrk@braveconferences.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta Umowa, a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów w postaci zapewnienia udziału w Konferencji oraz marketing usług Współadministratorów i podmiotów wchodzących w skład grupy Heritage Poland Group, w tym konferencji organizowanych pod marką brave. Celem przetwarzania jest realizacja Umowy oraz zapewnienie efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną marketing usług świadczonych pod marką brave będzie prowadzony również w tej formie.
3. Podanie danych osobowych Zgłaszającego i uczestników Konferencji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy. W przypadku braku podania danych osobowych zawarcie Umowy nie jest możliwe.
4. Dane osobowe podane w Formularzu mogą być udostępnione zaufanym partnerom Webinaru, uczestnikom Webinarów i podwykonawcom Współadministratorów, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi płatności, marketingu. W przypadku takiej konieczności dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również udostępnione innym spółkom z grupy IBC.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej Umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych interesów lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany programu Webinaru, terminu odbywania się Webinaru, a także odwołania Webinaru bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podanym przez Usługodawcę.